HỎI - ĐÁP

Họ và tên (*)
Địa chỉ(*)
Tel(*)
E-mail (*)
Chủ đề (*)
Nội dung (*)
 

Câu 1: Bạn hãy cho biết Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của BCH Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020” đã đề ra mấy mục tiêu? Bạn hãy trình bày các mục tiêu đó
Câu 2: Bạn hãy cho biết Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của BCH Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020” đã đề ra mấy nhiệm vụ? Đó là những nhiệm vụ gì? Bạn hãy trình bày nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh trong sinh hoạt
Câu 3: Bạn hãy cho biết Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của BCH Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020” đã đề ra mấy nhiệm vụ? Đó là những nhiệm vụ gì? Bạn hãy trình bầy nhiệm vụ xây dựng môi trường, cảnh quan thị xã xanh - sạch - đẹp
Câu 4: Bạn hãy trình bày mục tiêu thực hiện đến năm 2020 trong chương trình hành động số 620/CTrHĐ-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2014 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020. Thị xã đã chọn những đơn vị nào làm điểm trong giai đoạn 2014 – 2015.
Câu 5. Trong Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020 quy định “Khu phố văn minh đô thị” gồm bao nhiêu tiêu chí? Bạn hãy trình bày tiêu chí số 1 đến tiêu chí số 10.
Câu 6. Trong Quyết định số 1338 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020 quy định “Khu phố văn minh đô thị” gồm bao nhiêu tiêu chí? Bạn hãy trình bày nội dung tiêu chí số 7 đến tiêu chí số 16
Câu 7. Bạn hãy cho biết trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Khu phố văn minh đô thị” được quy định trong Quyết định số 1338 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020.
Câu 8. Trong Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020 quy định “Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị” gồm bao nhiêu tiêu chí? Bạn hãy trình bày các tiêu chí đó
Câu 9. Bạn hãy trình bày trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị” được quy định trong Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020.
Câu 10: Trong Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã Bỉm Sơn về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020 quy định “Doanh nghiệp văn minh đô thị” gồm bao nhiêu tiêu chí? Bạn hãy trình bày tiêu chí số 1 đến tiêu chí số 10
12345678910...