Giới thiệu

Giới thiệu chung về Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2020
Thứ ba, 23/12/2014 13:52
Thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 18/12/1981 theo Quyết định 157/ HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở Thị trấn Bỉm Sơn (Thành lập ngày 29/7/1977 theo Quyết định 140/BT-TTg của Bộ trưởng phủ Thủ tướng), Thị trấn Nông trường Hà Trung và 2 xã Quang Trung và Hà Lan thuộc huyện Trung Sơn (nay là Huyện Hà Trung – Thanh Hoá).

Từ khi thành lập đến nay, Thị xã Bỉm Sơn đã không ngừng phát triển cả về chính trị -kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Công tác quy hoạch đô thị từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã tạo cho Thị xã một diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư; cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình phát triển chung của Thị xã, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong nếp sống của dân cư trên địa bàn, góp phần đưa thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị loại III vào năm 2015.

Trước yêu cầu đặt ra, ngày 20/6/2014 Ban chấp hành đảng bộ Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 12- NQ/TU về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thịxã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020. UBND Thị xã đã xây dựng Chương trình hành động số 620/CTrHĐ-UBND ngày 02/6/2014 Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện nội dung của Nghị quyết gồm các thành viên sau:

- Trưởng ban: Ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

- Phó Trưởng Ban: Ông Vũ Huy Hoan, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

Điện thoại liên hệ: 0373509196

Văn phòng đại diện: Phòng Văn hóa –Thông tin, UBND Thị xã

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp UBND Thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 620/CTrHĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của UBND Thị xã, thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hànhĐảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 - 2020;

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thị xã, Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của phòng Văn hóa - Thông tin UBND thị xã Bỉm Sơn để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Phòng Văn hóa - Thông tin là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, tham mưu về nội dung và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thị xã do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm./.