Ban chỉ đạo

Thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Thứ tư, 24/12/2014 08:56
ngày 20/6/2014 Ban chấp hành đảng bộ Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 12- NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020. UBND Thị xã đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện nội dung của Nghị quyết gồm các thành viên sau:

I. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỊ XÃ:

1. Trưởng ban: Ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

2. Phó Trưởng Ban: Ông Vũ Huy Hoan, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

3. Các Thành viên:

- Ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã;

- Ông Trần Văn Hán, Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy;

- Bà Tạ Thị Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã;

- Bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN Thị xã;

- Ông Lê Ngọc Kiền, Chủ tịch Hội CCB Thị xã;

- Ông Doãn Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã;

- Ông  Phạm Xuân Duy, Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo;

- Ông Lê Đức Thịnh, Đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã;

- Ông Phan Sỹ Tiến, Q. Trưởng phòng Quản lý đô thị;

- Ông Trần Văn Cần, Phó Trưởng phòng Nội vụ;

- Ông Phan Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Tư pháp;

- Bà Vũ Thị Ước, Q. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Ông Mai Quang Bính, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường;

- Bà Trần Thị Hiền, Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã;

- Ông Lại Thế Anh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

- Ông Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Công an Thị xã;

- Ông Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâmVHTDTT Thị xã;

- Ông Lê Văn Nhường, Giám đốc Công ty CP Môi trường&Công trình đô thị.

- Ông Lê Sĩ Tiến, Bí thư Đoàn TN Thị xã.